///  Átvevőpont: 1164 Budapest Garmada u. 6.   ///  Forródrót: +36 (20) 445 8595   ///  Üzenet: berles@budapestmarketing.hu

Személyi feltételek

Bérlő lehet minden 18 év feletti, cselekvőképes, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a bérlés kezdetekor rendelkezik az előzőekben felsorolt „szükséges igazolványokkal” és ezeket a Kölcsönadó részéről eljáró személy részére bemutatja.

Szükséges igazolványok, elérhetőségek

Az fotós eszközök bérléséhez a Kölcsönvevő bemutatja a Kölcsönadó nevében eljáró személy részére érvényes személyi igazolványát (jogosítványát, útlevelet) és érvényes lakcímkártyáját, amely iratok érvényességi idejének lejárta nem lehet korábbi, mint a kölcsönzés időtartamának vége.

A Kölcsönadó jogosult a Kölcsönvevőnek a kölcsön szerződésben foglalt, szükséges iratokkal igazolt azonosító adatainak és egyéb elérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratok megismerésére, lemásolására és a szükséges igazolványokban szereplő adatok szerződésbeli rögzítésére. A szükséges igazolványok lemásolásához, az azokban szereplő adatok Kölcsönadó általi rögzítéséhez, valamint ezen adatoknak – a kölcsönadási szerződésből fakadó jogok gyakorlása, érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése érdekében – való kezeléséhez Kölcsönvevő kifejezetten hozzájárul. A szükséges igazolványok másolata a kölcsönadási szerződés mellékletét képzi. A kölcsönzési szerződés előfeltétele, hogy a Kölcsönvevő ehhez hozzájárulását adja. A Kölcsönadó a Kölcsönvevő adatait titkosan kezeli, azokat harmadik, jogosulatlan személyek részére nem adja ki.

Kölcsönvevő személyes adatait a Kölcsönadó csak a szerződésből eredő jogai érvényesítése érdekében továbbíthatja a jogvitára illetékes hatóság fele, egyébkent az adatok felhasználásához Kölcsönvevő külön hozzájárulása szükséges. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kölcsönvevő telefonos elérhetőségét megadja a Kölcsönadó részére, mely adat a fentiekkel egyezően kezelhető.

Bérlés folyamata

A bérelt eszközök átvétele a honlapon feltüntetett telephelyen történik (ettől eltérhet a személyes asszisztencia igénybevételével történő kölcsönzés), a bérleti szerződés megismerése és annak aláírása után az adott eszköz használatba vehető. A bérleti szerződés mellékleteként a „szükséges igazolványok” másolata szükséges. A bérlő a bérelt készüléket harmadik személynek nem adhatja át, a bérlési idő alatt bekövetkezett valamennyi nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett kárért felelős!

A bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra, ha egyértelműen megítélhető, hogy a leendő bérlő a készülék használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaszállítása bizonytalan.

A kölcsönzés folyamata

A bérleti szerződés aláírása, a szükséges iratok lemásolása után a bérleti díj összegének megfizetése, illetve a bérlés időtartamára a meghatározott kaució letétbe helyezése. A letétbe helyezett kauciót, a kölcsönkészülék hiánytalan, sérülésmentes és késedelem nélküli visszaadásakor a Kölcsönvevő visszakapja. A Kölcsönvevő a kölcsönkészüléket és tartozékait harmadik személynek nem adhatja át. A kölcsönzési jogviszony fennállása alatt a Kölcsönvevő köteles saját költségén gondoskodni a kölcsönvett eszközök jó állapotának fenntartásáról, karbantartásáról és megőrzéséről. A Kölcsönvevő a kölcsönbe kapott eszközöket a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetésszerűen használhatja, azt másnak át nem adhatja. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, amely a nem szerződésszerű, illetve rendeltetésellenes használat következménye. A Kölcsönvett eszköz önmeghibásodása, megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése, ellopása eseten a Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadót azonnal tájékoztatni és – amennyiben lehetséges – a kiadott eszközöket az átvételi pontba való haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. A készülék eltűnése, ellopása eseten Kölcsönvevő köteles minden tőle telhető intézkedést megtenni, illetve információt megadni az eszköz visszaszerzése érdekében.

A Kölcsönvevő a kölcsön eszközökön javítást nem végezhet.

Az eszközök megbontása eseten a Kölcsönvevőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a kiadott kölcsön eszköz a Kölcsönvevőnek felróható okból meghibásodik, megsemmisül, eltűnik, a Kölcsönvevő köteles a javítási költségeket és egyéb igazolt kart megtéríteni, ide értve azon eseteket, amikor a kárt a feleken kívüli olyan harmadik személy magatartása okozta, akinek Kölcsönvevő az eszköz használatát lehetővé tette. Ha a kölcsön eszköz visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg az eszköz elvesz vagy használhatatlanná válik, a Kölcsönvevő köteles az eszköz mindenkori forgalmi értékét megfizetni. Bármely, az eszközben esett kár bekövetkezése, vagy az eszköz visszaszolgáltatásának elmaradása eseten Kölcsönadó jogosult a kaució összegét a kárösszeg erejéig visszatartani, továbbá az azt meghaladó kárigényt Kölcsönvevő fele érvényesíteni. Kölcsönadó fenntartja a jogot, hogy az eszközök kölcsönadását megtagadja, ha egyértelműen megítélhető, hogy a kölcsönvevőként szerződni kívánó fél az eszköz rendeltetésszerű használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve, ha a Kölcsönadó bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaadása nem megfelelően biztosított. A szerződéstől való elállás gyakorlása eseten Kölcsönvevő a kölcsönvett eszközöket haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni Kölcsönadó részére.

A kölcsönzés ideje, az eszközök szállítása: A minimális kölcsönzési idő 1 nap. A bérleti idő meghosszabbítása személyesen lehetséges, az eszközök honlapon megjelölt telephelyére történő visszaszállításával és új bérleti szerződés megkötésével. Telefonon/e-mailben is lehetséges bérleti időt hosszabbítani. Az eszközök el-, és visszaszállításáról a bérlő gondoskodik. Kölcsönözhető eszközök: A kölcsönözhető eszközök listája honlapunkon található.

Foglalás előreutalással - kedvezménnyel

10% kedvezményt adunk azoknak, akik a foglalás árát előreutalással rendezik. Lemondás esetén 25% díjat levonunk. 

Kedvezmények

  • Napi kedvezmény: kedvezmény a 3. naptól: 25%
  • Mennyiségi kedvezmény, VIP tagság: 100 bérelt nap után --> állandó 30% kedvezmény
  • Előre utalás kedvezménye: 10% a teljes összegből. 
  • Több termék együttes bérlésekor: 15% kedvezmény a végösszegből. 

Kaució

A bérlés feltétele a honlapon meghatározott kaució letétbe helyezése. A kauciót csak kp-ban tudunk elfogadni. Az átvételről a bérlési szerződésben nyilatkozunk. 

Rendelkezésre állás, nyitva tartás: Az eszközök használatban vannak, ezért nem garantált, hogy mindig rendelkezésre állnak! Érdeklődjön telefonon/e-mailben a bérelni kívánt eszközökkel kapcsolatban! Előzetes igényt a termék adatlapján is fogadunk, de minden esetben célszerű telefonon vagy emailen a bérlés igényét megerősíteni. A bérlési foglalásról e-mailen visszajelzést küldünk 24 órán belül.